Quota year 2016-2017

 

Cod: 8523 ton
Haddock: 1248  ton
Saithe: 1801 ton
Redfish: 4323 ton
Ling: 35 ton
Cusk: 1 ton
Wolffish: 114 ton
Monkfish: 0 ton
Greenland halibut: 1170 ton
Plaice: 147 ton
Lemon sole: 12 ton
Witch: 1 ton
 blalanga[1] Blue ling: 0 ton
 raekja[1] Deep water prawn: 194 ton
Ocean perch:  293 ton
Cod in the Barentsocean: 1299 ton